Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

κριτήρια αξιολόγησης ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Συνοπτική παρουσίαση οδηγιών από το φυλλάδιο των Γενικών Εξετάσεων


Α] ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: προσέχει ο βαθμολογητής αν ο μαθητής κατανόησε σωστά όλες τις απαιτήσεις του θέματος και αν ανταποκρίθηκε σ’ αυτές. Γραπτά που κινούνται έξω από το θέμα βαθμολογούνται από 00 έως 10 (με άριστα το 40)


Β] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, δηλαδή το σύνολο των οργανωμένων σκέψεων που διατυπώνει ο μαθητής πάνω στο δεδομένο πρόβλημα: άριστα στο περιεχόμενο είναι το 20 (10 στην κλίμακα του 20)


Θετικά στοιχεία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ που οδηγούν στο άριστα:
1] ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ απέναντι στο πρόβλημα. Η προσωπική άποψη μπορεί να είναι και αντίθετη, αρκεί να είναι τεκμηριωμένη. ΠΡΟΣΟΧΗ στις παράλογες ή ακαθόριστες θέσεις.
2] ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ και ισομερής ανάπτυξη όλων των ζητουμένων. Ο μαθητής πρέπει να δει την ουσία του θέματος και να μην κινηθεί με την ανάπτυξή του στην περιφέρεια του θέματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: η ανάπτυξη δευτερευόντων σε σημασία σημείων σε βάρος των πρωτευόντων είναι σημαντικό μειονέκτημα, που μετράει στην αξιολόγηση του περιεχομένου.
3] ΕΙΔΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ -ΣΚΕΨΕΩΝ, κριτική ικανότητα και ικανότητα για την επιλογή των προσφορότερων γνώσεων. Σημαντικός παράγοντας οι γνώσεις να είναι αφομοιωμένες και να αποτελούν κτήμα του μαθητή. ΠΡΟΣΟΧΗ: η απλή παράθεση ξένων, αναφομοίωτων γνώσεων, καθώς επίσης ο περιττός φόρτος ιστορικών και άλλων παραδειγμάτων, είναι σημαντικό μειονέκτημα για το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (μετράει αρνητικά)
4] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ του μαθητή να δίνει στις σκέψεις του μορφή λογικών επιχειρημάτων με αποδεικτική δύναμη και αξία. ΠΡΟΣΟΧΗ: τα παραγγέλματα, οι συμβουλές, τα ΠΡΕΠΕΙ δηλώνουν συνήθως έλλειψη επιχειρημάτων


Γ]Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ που καθορίζουν το σχέδιο και την οικονομία της έκθεσης = ΔΟΜΗ: άριστα στη ΔΟΜΗ είναι το 8


Θετικά στοιχεία ΔΟΜΗΣ που οδηγούν στο άριστα:
1] ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΚΕΨΕΩΝ, αρμονική σύνδεση μεταξύ τους, έτσι που να βγαίνει η μία μέσα από την άλλη κατά λογική ακολουθία.
2] ΕΝΟΤΗΤΑ: και ανάμεσα στα μέρη (ΠΡΟΛΟΓΟΣ, ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ, ΕΠΙΛΟΓΟΣ) αλλά και στις επιμέρους σκέψεις που αναπτύσσει ο μαθητής σε μια μεμονωμένη παράγραφο, πρέπει να είναι εμφανές το στοιχείο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ δηλαδή το καθετί πρέπει να έχει ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ με το θέμα και με αυτό που πρέπει να αποδείξουμε.
3] ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ δηλαδή ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ σε κλιμακωτή μορφή.
4] ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
5] ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΒΙΑΣΤΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ σ’ ένα λογικό συμπέρασμα


Δ] ΕΚΦΡΑΣΗ ή ΜΟΡΦΗ δηλαδή η ποιότητα του λόγου που χρησιμοποιεί ο μαθητής για να παρουσιάσει το σύνολο των σκέψεων του: άριστα στην ΕΚΦΡΑΣΗ είναι το 12(6)


Θετικά στοιχεία ΕΚΦΡΑΣΗΣ ή ΜΟΡΦΗΣ που οδηγούν στο άριστα:
1] ΛΕΚΤΙΚΟΣ, ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ: όταν υπάρχει φτωχό λεξιλόγιο υποχρεωτικά γίνονται συχνές επαναλήψεις των ίδιων λέξεων και εκφράσεων. Κυρίως επαναλαμβάνονται λέξεις ή εκφράσεις δανεισμένες από τη διατύπωση του θέματος.
2] ΑΚΡΙΒΕΙΑ στη διατύπωση, σαφήνεια, καθαρότητα: οι ασάφειες, η αοριστία, το σκοτεινό ύφος, η κενολογία, είναι μερικά από τα πιο σημαντικά εκφραστικά μειονεκτήματα των μαθητών
3] ΣΥΜΦΩΝΙΑ λόγου με τις απαιτήσεις του περιεχομένου
4] ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ του λόγου σ’ ολόκληρη την έκθεση
5] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ και ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ.


Ε] ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ:
Μετά την πρόσθεση των επιμέρους βαθμών (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 20, ΔΟΜΗ 8, ΕΚΦΡΑΣΗ 12) ο βαθμολογητής επηρεάζεται και βάζει την τελική του βαθμολογία (+- 1 ή +-2) ανάλογα με τη γενική εικόνα του γραπτού:


ΘΕΤΙΚΑ στοιχεία που οδηγούν σε + το άθροισμα από την επιμέρους βαθμολογία είναι: ευανάγνωστη γραφή, καθαρογραμμένο γραπτό, ορθή χρήση σημείων στίξης, ορθή διάκριση παραγράφων. Η ακαταστασία, οι συχνές διαγραφές λέξεων και οι μουντζούρες επηρεάζουν αρνητικά.