Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ: Άτομα με ειδικές ανάγκες

Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική γλώσσα Β΄ Λυκείου
ΘΕΜΑ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:
Ένα άτομο με αναπηρία θεωρείται, συνήθως, πως διαφέρει από το γενικό πληθυσμό (συναισθηματικά, σωματικά, ψυχολογικά) εξαιτίας κάποιου ατυχήματος, ασθένειας ή άλλων προβλημάτων. Στη χώρα μας, σύμφωνα με το νόμο, ως άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρούνται όσοι έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Γενικά ο όρος άτομα με ειδικές ανάγκες αναφέρεται σε παιδιά ή ενήλικες με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. Οι μεν εκπαιδευτικές τους ανάγκες δημιουργούνται από τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στο να παρακολουθούν και να επωφελούνται πλήρως από το γενικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι δε κοινωνικές τους ανάγκες συνδέονται με διαταραχές της συμπεριφοράς ή συναισθηματικά προβλήματα τα οποία παρεμποδίζουν την προσαρμογή τους στο κοινωνικό σύνολο.
     Είναι γεγονός πως τα άτομα με ειδικές ανάγκες συναντούν, συνήθως, εμπόδια στην εκπαίδευσή τους, στην επαγγελματική προετοιμασία τους και στην επαγγελματική τους ζωή τα οποία προέρχονται τόσο από τις ελλείψεις ή την ανεπάρκεια θεσμών και υπηρεσιών για αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών τους, όσο και από τις στάσεις του κοινωνικού συνόλου απέναντί τους. Λόγω αυτών των εμποδίων συνήθως νιώθουν λιγότερο επαρκή από τους άλλους, στιγμιαία ή γενικά, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν εντονότερα την προοπτική της μακροχρόνιας ανεργίας ή της μερικής απασχόλησης ή ακόμα της απασχόλησης σε εργασία χωρίς ενδιαφέρον. Το αποτέλεσμα είναι η δυσκολία ή και η αδυναμία ένταξης αυτών των ατόμων στην παραγωγική διαδικασία και η δυσκολία τους να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητα μέλη της κοινωνίας. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινωνική ένταξη αν δεν επιτευχθεί πρώτα η επιτυχής μετάβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας.
     Πάντοτε, ιστορικά, αλλά πολύ περισσότερο στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι που δεν ανήκουν σε υψηλά κοινωνικά στρώματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επαγγελματικής τους αποκατάσταση, έστω κι αν έχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Όπως όμως προαναφέρθηκε, είναι σύνηθες οι άνθρωποι με αναπηρίες να συναντούν ειδικές δυσκολίες στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, αν και πρέπει να επισημανθεί πως υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις σε αυτή την πορεία ανάλογα με το είδος ή το βαθμό της όποιας αναπηρίας. Στην πραγματικότητα μάλιστα υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις ακόμα και μεταξύ ανθρώπων με την ίδια αναπηρία όπως και μεταξύ των αναπήρων και των προσώπων του γενικού πληθυσμού.
     Σίγουρα οι ανάπηροι έχουν συγκεκριμένες δυσκολίες και εμπόδια τα οποία λιγοστεύουν τις επιλογές σταδιοδρομίας τους καθώς η αναπηρία, πολλές φορές, μπορεί να είναι περιοριστική, για την εκπαίδευση, κατάρτιση ή εξάσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος. Οι άνθρωποι με αναπηρίες αντιμετωπίζονται όμως και με καχυποψία, από τους εργοδότες και με προκατάληψη από εκπαιδευτικούς και συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού. Αναμφίβολα υπάρχει ο κίνδυνος του στιγματισμού.
     Τέτοιες στάσεις ή απόψεις δείχνουν πια να εξομαλύνονται καθώς πολλές στερεοτυπικές αντιλήψεις μας αλλάζουν από την κοινωνική επαφή των αναπήρων με το γενικό πληθυσμό και το άνοιγμα της κοινωνίας για την υποδοχή κάθε συνανθρώπου μας. Σημαντικό είναι να μπορέσουμε, στο πλαίσιο της ένταξης των συμπολιτών μας με ειδικές ανάγκες, να μπούμε στη θέση τους. Οι λαθεμένες αντιλήψεις που έχουμε σχηματίσει ως κοινωνία (στερεότυπα) σίγουρα δεν βοηθούν την πορεία επαγγελματικής ανάπτυξης των αναπήρων. Τέτοιες αντιλήψεις μπορούν να οδηγήσουν (τους ίδιους τους ανάπηρους και τους γονείς –εκπαιδευτικούς – συμβούλους ΣΕΠ: α] σε πρόωρους αποκλεισμούς σταδιοδρομίας των ανθρώπων με αναπηρίες, β] σε δυσκολίες στη λήψη απόφασης (οι ανάπηροι έχουν λιγότερες ευκαιρίες να καλλιεργήσουν τη διαδικασία λήψης απόφασης), γ] χαμηλή αυτοεκτίμηση…
[διασκευασμένο κείμενο του Σ.Κ. Κρασσά, Σχολικού σύμβουλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης]


ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε σε 100-120 λέξεις
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 90-100 λέξεων το περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου: «Τέτοιες στάσεις ή απόψεις δείχνουν πια να εξομαλύνονται καθώς πολλές στερεοτυπικές αντιλήψεις μας αλλάζουν από την κοινωνική επαφή των αναπήρων με το γενικό πληθυσμό και το άνοιγμα της κοινωνίας για την υποδοχή κάθε συνανθρώπου μας». (απαντήσεις για την ΠΕΡΙΛΗΨΗ και την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ σε παράγραφο μπορείς να διαβάσεις με ΚΛΙΚ εδώ)


3. ΤΙΤΛΟΣ: με την υπόθεση ότι το κείμενο δημοσιεύεται στον τύπο, να προτείνετε ένα τίτλο με σχόλιο κι έναν χωρίς σχόλιο.
4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: «Οι άνθρωποι με αναπηρίες αντιμετωπίζονται όμως και με καχυποψία, από τους εργοδότες και με προκατάληψη από εκπαιδευτικούς και συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού». Να προσδιορίσετε το είδος της σύνταξης και να την μετατρέψετε χρησιμοποιώντας την άλλη φωνή από αυτή που βρίσκεται.


5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Είναι αλήθεια πως μια από τις σοβαρότερες αιτίες της κοινωνικής απόρριψης ενός ατόμου είναι ο αποκλεισμός του από την αγορά εργασίας. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που δεν απολαμβάνουν το δικαίωμα της εργασίας και ποια η σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού στην πρόληψη του παραπάνω φαινομένου; Το κείμενο να πάρει τη μορφή άρθρου σε τοπική εφημερίδα (450-500 λέξεις) [υλικό για την ανάπτυξη του θέματος μπορείς να βρεις με ΚΛΙΚ εδώ]